Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GS BORDUUR & DRUKWERK, GEVESTIGD TE (2712 LA) Industrieweg 3 K Zoetermeer, INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER DOSSIERNUMMER 55024416

Artikel 1 Definitie.
Lid 1: 

  • GS Borduur & Drukwerk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
  • ​​Opdrachtgever: degene die met GS Borduur & Drukwerk in een (pre-)contractuele verhouding staat.

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden
daaronder verstaan zowel de door GS Borduur & Drukwerk te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen GS Borduur & Drukwerk en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: EXW, CIF etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010.
Lid 4: Website: www.gsborduurendrukwerk.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid.
Lid 1: Op iedere verbintenis tussen GS Borduur & Drukwerk en opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Lid 2: GS Borduur & Drukwerk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op verbintenissen met GS Borduur & Drukwerk, voor de uitvoering waarvan door GS Borduur & Drukwerk derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Overeenkomst / Levering van bedrukte goederen.
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook worden door GS Borduur & Drukwerk vrijblijvend gedaan, ook indien deze een termijn voor aanvaarding inhouden.
Lid 2: Alle kosten van het borduur- en drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Lid 3: Borduringen en/of bedrukkingen op door opdrachtgever zelf aangeleverd textiel of op andere door opdrachtgever zelf aangeleverde goederen geschieden voor risico van opdrachtgever. 
Lid 4: Opdrachtgever heeft geen recht de op afstand gesloten overeenkomst met GS Borduur & Drukwerk binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden, aangezien GS Borduur & Drukwerk:

producten tot stand brengt overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;

producten tot stand brengt die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. producten tot stand brengt die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 4 Leveringen en levertijd.
Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient GS Borduur & Drukwerk derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

de dag van ontvangst door GS Borduur & Drukwerk van de voor de uitvoering van de

overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke.

de dag van ontvangst door GS Borduur & Drukwerk van hetgeen volgens de overeenkomst

door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is
GS Borduur & Drukwerk gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.
Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van GS Borduur & Drukwerk onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand, ziekte en/of storingen in het bedrijf van GS Borduur & Drukwerk of van haar leveranciers.
Lid 5: De door GS Borduur- en Drukwerk opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing,
transport en verzekering.
Lid 6: Alle prijzen op de website hebben te gelden als vrijblijvende aanbiedingen en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
Lid 7: De levering van zaken zal af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door GS Borduur & Drukwerk te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan opdrachtgever zijn aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
Lid 8: Het transport vindt plaats voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Artikel 5 Reclames.
Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen
acht dagen na levering van de zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan GS Borduur & Drukwerk niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk
binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der
goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door GS Borduur & Drukwerk verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door GS Borduur & Drukwerk geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan GS Borduur & Drukwerk garantie heeft gegeven.
Lid 5: Door GS Borduur & Drukwerk als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van GS Borduur & Drukwerk, doch is voor rekening en risico van opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud.
Lid 1: GS Borduur & Drukwerk behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
Lid 2: Indien GS Borduur & Drukwerk in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat opdrachtgever ook deze vordering van GS Borduur & Drukwerk geheel heeft voldaan.
Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die
GS Borduur & Drukwerk jegens opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens GS Borduur & Drukwerk.
Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
Lid 5: Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra GS Borduur & Drukwerk de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever.
Lid 6: Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens GS Borduur & Drukwerk tekort zal schieten, is GS Borduur & Drukwerk gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 7 Betaling.
Lid 1: Betalingen aan GS Borduur & Drukwerk dienen netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
Lid 2: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 3: GS Borduur & Drukwerk is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen, waarbij GS Borduur & Drukwerk gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van GS Borduur & Drukwerk vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid. 
Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van GS Borduur & Drukwerk, is GS Borduur & Drukwerk niet aansprakelijk voor kosten of schade, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van GS Borduur & Drukwerk of van haar ondergeschikten dan wel van personen door GS Borduur & Drukwerk tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
Lid 2: Indien GS Borduur & Drukwerk aansprakelijk mocht zijn, is de totale aansprakelijkheid van GS Borduur & Drukwerk jegens opdrachtgever beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
Lid 3: Aansprakelijkheid van GS Borduur & Drukwerk jegens opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, is uitgesloten.
Lid 4: Aansprakelijkheid van GS Borduur & Drukwerk jegens opdrachtgever voor schade aan door opdrachtgever zelf aangeleverd textiel of andere door opdrachtgever zelf aangeleverde goederen is uitgesloten.
Lid 5: Buiten de in artikel 8 lid 2 genoemde gevallen rust op GS Borduur & Drukwerk jegens opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 
lid 6: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GS Borduur & Drukwerk meldt.
lid 7: Opdrachtgever vrijwaart GS Borduur & Drukwerk voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product.

Artikel 9 Ontwerpen, modellen, etc.
Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door GS Borduur & Drukwerk worden gehanteerd blijven ook indien zij aan opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van GS Borduur & Drukwerk en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GS Borduur & Drukwerk, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen GS Borduur & Drukwerk en opdrachtgever gebruikt worden.

Artikel 10 Licentie.
Lid 1: Opdrachtgever garandeert dat hij rechthebbende is van de intellectuele rechten op de teksten en afbeeldingen die aan GS Borduur & Drukwerk worden aangeleverd. Daarbij garandeert opdrachtgever GS Borduur & Drukwerk volledig bevoegd te zijn om de overeenkomst aan te gaan. Opdrachtgever vrijwaart GS Borduur & Drukwerk van aanspraken van derden indien blijkt dat opdrachtgever niet bevoegd is de overeenkomst aan te gaan dan wel blijkt dat de opdrachtgever geen rechthebbende is.
Lid 2: Opdrachtgever kent aan GS Borduur & Drukwerk een overdraagbaar, niet-exclusief, gebruiksrecht toe ten aanzien van de teksten en afbeeldingen.

Artikel 11 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze.
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen GS Borduur & Drukwerk en opdrachtgever ontstaan zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam. GS Borduur & Drukwerk mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle
rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 

Extra informatie voor de opdrachtgever.

Wasvoorschriften voor bedrukkingen :

Nieuwe gekleurde kleding kan een overmaat aan kleurstof bevatten, wast u daarom deze artikelen eerst enkele  malen met de hand in handwarm water met een fijnwasmiddel.

Kleding soorten  met een bedrukking moeten volgens onderstaande regels gewassen worden

 

30_176__tekenWassen tot max. 30 °  in de wasmachine binnenste buiten

 - Wassen zonder bleekmiddelen

 - NIET in de droogtrommel /of centrifugeren

 - NIET over een bedrukking strijken

Nylon producten mogen NOOIT in de wasmachine of droger.

Het beste is een handwasje.

 

Wasvoorschriften voor borduringen:

Kleding soorten met en borduring moeten volgens onderstaande regels gewassen worden.

De kwaliteit van de kleding zal het beste behouden worden als het gewassen wordt op 30゚C. Wij raden aan de kleding te wassen en te strijken op lage temperatuur met de  borduring naar binnen om beschadigingen te voorkomen het beste is het om de kledingstuk met de hand te wassen om uw product lang mooi te houden.

Het gebruik van een droger zal de kwaliteit van de kleding en de bewerking sneller doen teruglopen.
Chemisch reinigen, stomen of bleken is af te raden.

Als u zich aan deze voorschriften houdt kunt u lang plezier hebben van uw bedrukte of geborduurde kleding, daar wij niet kunnen controlen of u zich aan deze voorschriften hebt gehouden, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrukt of geborduurd textiel.